تیم EPS

تیم EPS
الکترونیک پردازش سبلان با بیش از 50 کادر فعال در کارخانه اصلی ، محیطی متخصص ، شاد و نوآور خلق کرده است. ما در راستای جذب و به کار گیري نخبگان استانی و کشوري در واحد تحقیق و توسعه شرکت نهایت سعی خود را انجام داده ایم بطوریکه شرکت های همکار برای پیشرفت موازی در صنعت قطعات ، نیروهای خود را جهت کارآموزی معرفی میکنند.

خط اسمبل و بسته بندی

نیروی انسانی کارآمد بزرگترین سرمایه ما